Teaching series from Luke

Who Should You Follow?

Luke 6:36-49

Teaching t13405